Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg

O kancelarii

O Naszej Kancelarii.
 
 

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych. Nasze doświadczenie oraz wiedza pozwala w sposób kompleksowy przygotować rozwiązania prawne do specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności oraz efektywnie wspierać bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Tworzymy niewielki ale bardzo zgrany zespół prawników, w pełni angażując się w powierzone sprawy,  udzielając pomocy prawnej w szerokim spektrum zagadnień prawnych.

Profil Kancelarii wyznaczają takie cechy jak indywidualne podejście do Klienta, dostępność, profesjonalizm oraz terminowość w wykonywaniu zleceń. Jednocześnie dużą wagę przykładamy do poszerzania wiedzy na temat specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności, współpracując z Klientem na każdym etapie powierzonej Nam sprawy.

Ważnym elementem funkcjonowania Kancelarii jest stałe podnoszenie posiadanych kompetencji i umiejętności. W związku z tym uczestniczymy w licznych szkoleniach oraz konferencjach i seminariach prawnych - co pozwala Nam na wymianę poglądów oraz doświadczeń.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na niniejszej stronie internetowej. W szczególności polecamy zakładkę SPECJALIZACJA gdzie możecie Państwo w sposób pełny zapoznać się z ofertą Kancelarii Radcy Prawnego Piotra Michałowskiego oraz zakładkę BAZA WIEDZY dzięki której zapoznają się Państwo z aktualnościami związanymi z funkcjonowaniem Kancelarii, prowadzonymi sprawami przez Kancelarię oraz najnowszymi zmianami w prawie oraz orzecznictwie.

Liczymy, iż informację zawarte na stronie www.kancelaria-michalowski.pl ułatwią Państwu podjęcie decyzji w zakresie nawiązania z Nami współpracy.

 

Zapraszamy do odwiedzin nowego serwisu kancelarii: www.kpmm.pl

 
 

Specjalizacja

Nasze specjalizacje.
 • Rozwiązywanie sporów
 • Kontrakty i transakcje handlowe
 • Doradztwo korporacyjne
 • Logistyka i transport
 • Odszkodowania
 • Ubezpieczenia
 • Nieruchomości i inwestycje budowlane
 • Windykacja i prawo upadłościowe
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Prawo lokalowe
 • Prawo pracy
 • Własność intelektualna

 

 

Rozwiązywanie sporów

 

Kancelaria prawna zapewnia kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych na każdym ich etapie.

Cechą podejmowanych przez Nas czynności jest to, iż od samego początku skupiamy się na zdiagnozowaniu problemu, analizujemy mocne oraz słabe strony sprawy, jak również wspólnie z Klientem analizujemy ryzyko podjęcia określonych działań. Powyższe czynności pozwolą przygotować odpowiednią strategię działania, która  ma na celu osiągnięcie optymalnych rezultatów dla Klienta w ewentualnym późniejszym etapie sporu.

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje m.in. reprezentację Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach, w tym:

 • postępowaniach zabezpieczających,
 • postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • postępowaniach przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz innymi organami państwowymi (sprawy administracyjne),
 • postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych w postępowaniu karnym.
 

 

 

02-specjalizacje-kontrakty--i--transakcje--handlowe

 

Oferta Kancelarii obejmuje również pomoc prawną w zakresie przygotowania kontraktów handlowych oraz nadzór nad transakcjami handlowymi. Uważamy, iż od treści umowy zależeć będzie sukces przeprowadzonych działań. Udzielamy pomocy prawnej w trakcie negocjacji handlowych dotyczących umów w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań kontraktowych oraz najpełniejszego zabezpieczenia interesów Klienta.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • analizę ryzyk związanych z przystąpieniem do określonego projektu oraz tworzenie modelu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami,
 • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia interesów wynikających z umowy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz porozumień w obrocie profesjonalnym, jak i w obrocie z udziałem konsumentów,
 • reprezentacja w postępowaniach negocjacyjnych dotyczących zawieranych umów lub transakcji handlowych,
 • analiza ryzyk związanych z realizacją kontraktu,
 • reprezentacja w dochodzeniu roszczeń i uprawnień wynikających z realizacji przez strony kontraktu.
 

 

 

03-specjalizacje-doradztwo--korporacyjne

 

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw, na bieżąco uczestnicząc przy podejmowaniu decyzji biznesowych na wszelkich szczeblach danej organizacji. Naszym celem jest pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, uwzględniając zmieniające się warunki biznesowe.

Doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego obejmuje w szczególności:

 • kompleksową obsługę procesu rejestracji spółek, w tym doradztwo w zakresie sporządzania projektu umowy lub statutu spółki, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym i organami administracji państwowej,
 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej spółek, w tym regulaminów pracy zarządu i rady nadzorczej, uchwał organów spółek i innych aktów korporacyjnych,
 • przygotowywanie oraz negocjowanie umów wspólników, umów typu joint venture oraz umów członków organów i prokurentów,
 • sporządzanie dokumentacji i doradztwo w procesie przekształceń, łączeń i podziałów spółek handlowych,
 • opracowywanie oraz negocjowanie warunków kontraktów handlowych zawieranych przez spółki,
 • wsparcie w toku restrukturyzacji podmiotów gospodarczych,
 • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek, w tym przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
 • reprezentacja wspólników w postępowaniach sądowych m.in. w przedmiocie wyłączenia wspólnika, stwierdzenia nieważności uchwały czy uchylenia uchwały,
 • reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółki.
 

 

 

04-specjalizacje-logistyka--i--transport

 

Obsługa Klientów z branży TSL jest jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii. Długoletnia praktyka w branży połączona z posiadaną wiedzą pozwala na kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw oraz prowadzenie skomplikowanych spraw.

Oferujemy swoim Klientom następujący zakres usług:

 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: projektów umów przewozu, spedycji, współpracy i innych umów regulujących zobowiązania stron związanych zarówno z krajowym, jak i międzynarodowym przewozem towarów,
 • pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów powstałych na gruncie krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego, w szczególności opiniowanie zaistniałych zdarzeń prawnych,
 • prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przedsądowym, mediacyjnym, sądowym i egzekucyjnym oraz sporządzanie dokumentów przewidzianych przez przepisy prawa przewozowego,
 • prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przed organami administracji publicznej m.in.: reprezentowanie przedsiębiorców z branży TSL przed Okręgowym Inspektorem Transportu Drogowego oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego; reprezentowanie przedsiębiorców z branży TSL przed sądami administracyjnymi,
 • prowadzenie i podejmowanie czynności prawnych w postępowaniu przed zakładami ubezpieczeń z tytułu wyrządzenia szkody transportowej i nadzór nad likwidacją szkód.
 

 

 

Odszkodowania

 

Ważnym obszarem działalności Kancelarii jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym przed zakładami ubezpieczeniowymi oraz przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za wyrządzenie szkody.

Prowadzimy na rzecz naszych klientów postępowania sądowe oraz negocjacje pozasądowe w celu uzyskania odszkodowania w następujących przypadkach:

 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie powstałe w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w rolnictwie oraz powstałe na skutek błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a także za szkody wynikające z innych zdarzeń,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych
  i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody transportowe w ładunku powstałe na gruncie ustawy Prawo przewozowe lub Konwencji CMR oraz dochodzenie odszkodowań związanych z działalnością spedycyjną,
 • dochodzenie odszkodowań w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za szkody związane z umożliwieniem przedsiębiorstwu górniczemu korzystania z nieruchomości przez czas oznaczony,
 • dochodzenie odszkodowań związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań - Ławica i Warszawa - Chopina,
 • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (służebność przesyłu).
 

 

 

Ubezpieczenia

 

Specjalizacja w zakresie Ubezpieczeń ma na celu udzielenie kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym w sporach ze sprawcami szkód, nadzorem nad postępowaniami likwidacyjnymi prowadzonymi przez zakłady ubezpieczeniowe oraz reprezentowanie osób poszkodowanych w sporach sądowych.

W ramach specjalizacji zajmujemy się :

 • opiniowaniem umów ubezpieczeń majątkowych i osobowych pod kątem zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej,
 • prowadzeniem negocjacji z zakładami ubezpieczeń  w celu ustalenia optymalnych warunków umowy i zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej,
 • bieżącym doradztwem w zakresie zawartych przez Klientów umów ubezpieczenia,
 • sporządzaniem dokumentów związanych ze zgłoszeniem szkody ubezpieczeniowej,
 • reprezentacją Klientów przed zakładami  ubezpieczeń oraz prowadzeniem
  i nadzorowaniem przebiegu procesu likwidacji szkód na etapie przedsądowym,
 • zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniu sądowym przeciwko zakładom ubezpieczeń o wypłatę należnych świadczeń z tytułu m.in. szkód w pojeździe na podstawie ubezpieczenia autocasco oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC, szkód na osobie, szkód w mieniu, szkód transportowych wynikających z umów ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora,
 • zastępstwo procesowe Klientów w postępowaniu przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie.
 

 

 

Nieruchomości i inwestycje budowlane

 

Kancelaria świadczy usługi z zakresu nabywania, zbywania oraz zagospodarowania nieruchomości. Jednocześnie zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych w procesie budowlanym. Przeprowadzamy audyty oraz zapewniamy pomoc prawną w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości. Współpracujemy także z biurem notarialnym z Poznania.

Specjalizujemy się m.in. w następujących rodzajach spraw:

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie nabywania oraz zbywania prawa własności nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych,
 • audyt prawny nieruchomości,
 • udział w postępowaniach negocjacyjnych, w tym reprezentacja przed bankami w zakresie umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowanie dokumentacji finansowej,
 • opracowywanie umów deweloperskich, najmu, dzierżawy, zarządzania nieruchomościami itp.,
 • opracowywanie umów związanych z procesem budowlanym, w tym umów z architektami, wykonawcami czy projektantami,
 • reprezentacja w postępowaniach cywilnych tj. o zniesienie współwłasności nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, w postępowaniach wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności przesyłu itp.,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych na wszystkich etapach procesu budowlanego, w tym w szczególności zastępstwo prawne w zakresie ustalenia warunków zabudowy, udzielenia pozwolenia na budowę itp.,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych oraz przed organami administracji budowlanej,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowo - administracyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych.
 

 

 

Windykacja i prawo upadłościowe

 

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. W związku z tym Kancelaria już na etapie zawierania umów lub przeprowadzania transakcji rekomenduje Klientom formy zabezpieczenia swoich wierzytelności. Ponadto Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w procesie windykacji należności.

Specjalizujemy się m.in. w następujących rodzajach spraw:

 • doradztwo prawne oraz pomoc prawna w zakresie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności,
 • windykacja należności na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, sporządzanie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia,
 • sądowa windykacja należności poprzez uzyskanie prawomocnego wyroku/nakazu zapłaty zasądzającego roszczenie na rzecz Klienta oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym.

Jednocześnie Kancelaria prowadzi na rzecz podmiotów gospodarczych doradztwo prawne w zakresie poprawy funkcjonowania i rentowności przedsiębiorstwa, restrukturyzacji zadłużenia czy likwidacji podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Zakres usług w powyższym zakresie obejmuje w szczególności:

 • audyt prawny w zakresie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • rreprezentacja wierzyciela oraz upadłego w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, w tym przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, dokonywanie zgłoszeń wierzytelności, przygotowywanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości,
 • zastępstwo prawne członków organów spółek w zakresie ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
 

 

 

Ochrona konsumentów i konkurencji

 

W ramach specjalizacji Ochrona konsumentów Kancelaria zapewnia profesjonalne doradztwo w przedmiocie:

 • opiniowania umów w zakresie ich zgodności z postanowieniami ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. umowy zawierane na odległość),
 • doradztwa prawnego w zakresie rękojmi za wady fizyczne oraz prawne nabytej rzeczy oraz gwarancji jakości,
 • doradztwa prawnego i reprezentowanie konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone przed Sądem Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów.

W ramach specjalizacji Ochrona konkurencji Kancelaria zapewnia natomiast profesjonalne doradztwo w zakresie:

 • opiniowanie transakcji handlowych w przedmiocie zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • analizy modeli dystrybucji w kontekście prawa konkurencji,
 • reprezentowania Klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych związanych m.in. z roszczeniami wynikającymi z popełnionych deliktów nieuczciwej konkurencji.
 

 

 

 

W ramach specjalizacji Prawo lokalowe Kancelaria świadczy usługi doradcze w zakresie prawa spółdzielczego, a także zapewnia obsługę prawną dla wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Ponadto Kancelaria świadczy usługi dla właścicieli oraz najemców indywidualnych w sprawach związanych z prawem lokalowym.

Mając na względzie różnorodność stosunków prawnych świadczymy kompleksowe usługi prawnicze w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów: sprzedaży nieruchomości, deweloperskich, zamiany, darowizny, najmu, dzierżawy,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych związanych z umowami dotyczącymi nieruchomości/lokalu, w tym prowadzenie postępowań o zapłatę należności, o eksmisję oraz o odszkodowanie za niedostarczenie przez gminę osobie uprawnionej lokalu socjalnego,
 • reprezentowania Klientów w postępowaniach o ustanowienie odrębnej własności lokali, zniesienia współwłasności, podział lub scalanie lokali i nieruchomości, oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych,
 • bieżącej obsługi organów spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządzania aktów wewnętrznych spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych,
 • reprezentacji członków spółdzielni oraz wspólnoty mieszkaniowej przed ich organami, w tym zaskarżanie uchwał organów,
 • windykacja należności na rzecz spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych.
 

 

 

Prawo pracy

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych. Prowadzimy pomoc prawną, m.in. w zakresie sporządzania i opiniowania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz umów o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi.

Specjalizujemy się w reprezentowaniu pracowników oraz pracodawców w następujących rodzajach spraw:

 • spory dotyczące stosunku pracy (rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zakaz konkurencji),
 • spory dotyczące roszczeń pracownika w stosunku do pracodawcy (odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, odszkodowanie za mobbing, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, sprostowanie świadectwa pracy),
 • spory dotyczące czasu pracy (nadgodziny i ich rozliczanie, praca w porze nocnej, delegacje służbowe i ich rozliczanie, czas pracy kierowców, zadaniowy czas pracy),
 • spory dotyczące wypłaty odszkodowania za wypadki przy pracy,
 • spory dotyczące zwolnień grupowych i odpraw.
 

 

 

Własność intelektualna

 

Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz ochrona danych osobowych stanowi jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii.
Doradzamy Klientom w zakresie ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich, praw zależnych i praw pokrewnych W ramach specjalizacji Kancelaria zajmuje się również prawną ochroną znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków

Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • audyt prawny oraz opracowywanie umów z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie regulacji prawnych dotyczących programów komputerowych, baz danych oraz rozwiązań internetowych,
 • zagadnienia związane z dozwolonym użytkiem osobistym oraz publicznym,
 • doradztwo w przedmiocie ochrony wizerunku,
 • reprezentację twórców i artystów w negocjowaniu umów z producentami
  i wydawcami,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych w przedmiocie naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych oraz w przedmiocie naruszeń praw własności przemysłowej,
 • doradztwo prawne w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych, audytów przetwarzania danych osobowych i reprezentacja w postępowaniu przed Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 

Partnerzy

Nasi partnerzy.
 
 

Doskonale rozumiemy, iż zmieniające się warunki prawne oraz gospodarcze dotyczące powierzonych przez Naszych Klientów spraw, wymagają od Nas ciągłego podnoszenia własnych umiejętności i wiedzy oraz wsparcia ze strony specjalistów. W związku z tym Kancelaria współpracuje z doświadczonymi prawnikami oraz podmiotami gospodarczymi świadczącymi profesjonalne usługi m.in. prawne. Dzięki temu możemy świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Adwokat Piotr Markowski
Kancelaria adwokata Piotra Markowskiego z siedzibą w Plewiskach specjalizuje się w szczególności w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, reprezentacji w sprawach karnych oraz w sprawach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu wywłaszczonych i znacjonalizowanych nieruchomości.

Piotr Markowski - adwokat
www.adwokat-markowski.pl
tel. kom. 507 039 346
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

AGROTRANS CONSULTING Sp. z o.o.
AGROTRANS CONSULTING Sp. z o.o. jest spółką konsultingowo - doradczą, która została założona przez prawników specjalizujących się m.in. w zakresie: dochodzenia odszkodowań związanych z szkodami górniczymi oraz utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, reprezentowaniu właścicieli  nieruchomości w cywilnych postępowaniach sądowych w sprawach o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu oraz zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  oraz obsługą osób prowadzących działalność rolniczą.

www.agrotransconsulting.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Kancelaria Prawna Markowski & Michałowski Spółka Cywilna
Zapraszamy do odwiedzin: www.kpmm.pl
 
 

Baza wiedzy

Najnowsze informacje o Kancelarii, zmianach w prawie oraz orzecznictwie.

Prawo przewozowe - Konwencja CMR - braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

Prawo transportowe - braki w dokumentacji przewozowej a kara umowna

Kolejne orzeczenie uzyskane przez Naszą Kancelarię wskazujące na nieważność kar umownych zastrzeżonych w zleceniach transportowych z uwagi na sprzeczność ich z Prawem przewozowym lub Konwencją CMR.

Więcej...

Prawo przewozowe - Konwencja CMR - kara pieniężna

Czy kara pieniężna nałożona przez ITD za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym ulega przedawnieniu?

Zgodnie z art. 92a ustawy o transporcie drogowym Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych za każde naruszenie.

Więcej...

Prawo przewozowe - Konwencja CMR - Prawo transportowe

Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z systemem zezwoleń na przemieszczanie się po drogach określonymi samochodami ciężarowymi.

W dniu 17 listopada 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych.

Więcej...

Prawo przewozowe - Konwencja CMR - Szkoda transportowa

Dlaczego warto skorzystać z usług Kancelarii specjalizującej się w prawie transportowym?

Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w kwestiach prawnych związanych z krajowym i międzynarodowym prawem przewozowym.
Z uwagi na specyfikę prawną prawa przewozowego uważamy, iż pomoc prawna jest niezbędna, albowiem prawo przewozowe przewiduje m.in. odrębne zasady dochodzenia roszczeń w przewozie, odrębne zasady odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.

Więcej...

Polisolokaty Poznań - odzyskanie opłat likwidacyjnych

Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi związanymi z odzyskaniem opłat likwidacyjnych oraz innych opłat pobranych przez Ubezpieczyciela.

Zazwyczaj pierwszym pytaniem Naszych Klientów jest: czy walka w sądzie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest trudna?

Więcej...

Czy wystawienie błędnej faktury stanowi powód do odmowy zapłaty

Czy wystawienie błędnej faktury stanowi przyczynę do braku jej zapłaty za wykonany przewóz towarów?

Rozwój branży transportowej spowodował, iż w obrocie gospodarczym pojawiło się wiele praktyk transportowych oraz zapisów umownych które w wyniku ich wielokrotnego powielania wpisały się na stałe do kanonu umów transportowych. Jednym ze standardowych zapisów znajdujących się w zleceniu transportowym jest ten wskazujący, że kontrahentowi przysługuje prawo do wstrzymania lub odmowy zapłaty przewoźnego z uwagi na błędy w wystawionej przez przewoźnika fakturze VAT.

Więcej...

Prawo przewozowe - artykuł radcy prawnego Piotra Michałowskiego dla portalu Prawo i Logistyka

Czy można zatrzymać kierowcy uprawnienia do kierowania z uwagi na podejrzenie spowodowania kolizji drogowej?

Czy można zatrzymać kierowcy uprawnienia do kierowania z uwagi na podejrzenie spowodowania kolizji drogowej?
Najczęściej spotykaną przyczyną powstania szkody w transporcie jest uszkodzenie przewożonego towaru, które powstało podczas załadunku, czy nieprawidłowe zabezpieczenie towaru na ciężarówce. Może ona również powstać przykładowo w wyniku wypadku drogowego.

Więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami

Zobacz wszystkie artykuły

Kontakt

Dane kontaktowe.

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Michałowski

NIP: 7792235388
REGON: 302504037

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Lotosowa 35
  60 - 175 Poznań
 • Adres siedziby głównej:
  ul. Matejki 32/33 lok. 1
  60 – 768 Poznań


Przed wizytą prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania:


Kod QR - Kancelaria Piotr Michałowski
Facebook
linkedin

 • Please use a REAL email address so that we can get back to you.